Hệ thống tủ UPS cho giàn PIP và LQ – Dự án Sư tử trắng, Cửu Long JOC

Tên dự án: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, chạy thử, hướng dẫn đào tạo hệ thống tủ UPS cho giàn PIP và LQ – dự án Sư tử trắng Giai đoạn 1 (STTFFD1) cho Cửu Long JOC
Thời gian thực hiện: 2016


Hệ thổng tủ bao gồm:

  • UPS System Parallel configuration 45kVA + 2 x 106 cell Battery + Battery Monitoring System (BMS) cho giàn PIP
  • UPS System Parallel configuration 55kVA + 2 x 106 cell Battery + Battery Monitoring System (BMS) cho giàn LQ

Model: E2001.e

1 2 3

© Copyright 2003-2016 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com

Chạm để gọi